Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE

 

U Narodnim novinama objavljen je PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA…U nastavku…

 

Na temelju članka 181. stavka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17) ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, donosi…

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA…

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, prije nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: tijelo vještačenja) o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stručna procjena).

(2) Postupak stručne procjene ne provodi se u postupcima za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma temeljem pogoršanja bolesti za koje je pred nadležnim tijelom vještačenja u postupku priznavanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida već utvrđeno postojanje uzročno-posljednične veze između te bolesti i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske bez obzira je li mu temeljem te bolesti već priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata podnosi zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

(2) Prvostupanjsko tijelo upućuje hrvatskog branitelja iz stavka 1. ovoga članka izabranom doktoru obiteljske (opće) medicine radi izdavanja uputnice za stručnu procjenu (u daljnjem tekstu: uputnica) u odgovarajuću ovlaštenu zdravstvenu ustanovu utvrđenu odlukom ministra nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: zdravstvena ustanova).

(3) Izabrani doktor obiteljske (opće) medicine iz stavka 2. ovoga članka uz uputnicu prilaže elektronički zapis osobnog zdravstvenog kartona na prenosivim medijima za pohranu podataka te ostalu raspoloživu medicinsku dokumentaciju vezanu uz područje stručne procjene.

(4) Hrvatski branitelj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja uputnicu, elektronički zapis osobnog zdravstvenog kartona na prenosivim medijima za pohranu podataka te ostalu raspoloživu medicinsku dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka prvostupanjskom tijelu.

(5) Radi provedbe stručne procjene prvostupanjsko tijelo zdravstvenoj ustanovi dostavlja:

– ratni put

– raspoloživu medicinsku dokumentaciju iz spisa predmeta

– potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

– uputnicu, elektronički zapis osobnog zdravstvenog kartona na prenosivim medijima za pohranu podataka te ostalu raspoloživu medicinsku dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Prvostupanjsko tijelo dostavlja hrvatskom branitelju iz stavka 4. ovoga članka obavijest o upućivanju na stručnu procjenu u zdravstvenu ustanovu sukladno uputnici i podatke o imenovanom koordinatoru za organizaciju stručne procjene u toj zdravstvenoj ustanovi.

 

Članak 4.

Zdravstvena ustanova obvezna je imenovati koordinatora za organizaciju stručne procjene te voditelja i stručnjake iz odgovarajućih djelatnosti koji će obavljati stručnu procjenu.

 

Članak 5.

(1) U postupku stručne procjene daje se mišljenje o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti, kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Zdravstvena ustanova daje mišljenje iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

 

Članak 6.

Stručna procjena u zdravstvenoj ustanovi obavlja se kroz specijalističko-konzilijarnu djelatnost, dnevnu bolnicu i bolničko liječenje, ovisno o potrebi stručne procjene.

 

Članak 7.

Nakon obavljene stručne procjene zdravstvena ustanova obvezna je prvostupanjskom tijelu dostaviti mišljenje iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika te vratiti dokumentaciju iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Klasa: 011-02/18-04/03

Urbroj: 534-02-1-1/6-18-19

Zagreb, 13. ožujka 2018.

Ministar

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com